SŁOWIAŃSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE

Drugi poziom edukacji

Drugi etap „Teoria i praktyka terapii Gestalt” – profesjonalne szkolenie terapeutów Gestalt obejmujące dogłębne poznanie teorii podejścia Gestalt, opanowanie praktycznych umiejętności terapii Gestalt, udział uczestników w programie terapii indywidualnej i grupowej, superwizję ich pracy, rozpoczęcie praktyki z klientami (w tym praca z innymi członkami grupy w ramach sesji, praca w małych grupach jako terapeuta), udział w warsztatach (w roli klienta i terapeuty), konferencjach itp.

Program drugiego etapu
Program drugiego etapu (16 sesji 3-dniowych) jest włączony do podstawowego programu szkolenia dla terapeutów Gestalt.
Studiowanie teorii podejścia Gestalt w drugim etapie programu szkoleniowego Gestalt pogłębia wiedzę na temat materiału teoretycznego przedstawionego w pierwszym etapie. Ogólnie rzecz biorąc, szkolenie teoretyczne w ramach programów pierwszego i drugiego stopnia obejmuje następujące zagadnienia:
– Początki i twórcy terapii Gestalt: historia rozwoju, szkoły terapii Gestalt, współczesne podejście Gestalt.
– Podstawowe pojęcia podejścia Gestalt: pole organizm-środowisko, figura-tło, świadomość, całość, doświadczenie, samoregulacja, twórcza adaptacja.
– Podstawowe zasady podejścia Gestalt: adekwatność (tu i teraz), holizm, ciążenie itp.
– Teoria pola w terapii Gestalt: „pole psychologiczne”, pojęcia kontekstu i sytuacji oraz podstawowe zasady teorii pola (organizacja, równoczesność, pojedynczość, zmieniający się proces, możliwe znaczenie).
– Fenomenologia w terapii Gestalt: fenomen i noumen, diagnoza fenomenologiczna (diagnoza tła i procesu), redukcja fenomenologiczna, podstawowe zasady podejścia fenomenologicznego (rozumienie, „epoka”, precyzja opisu, kontekstualność).
– Dialog egzystencjalny w terapii Gestalt: relacja „Ja-Ty” i „Ja-Ty”, moment „Ja-Ty” i postawa „Ja-Ty”, podstawowe cechy dialogu (włączenie, obecność, afirmacja).
– Teoria jaźni w terapii Gestalt: funkcje jaźni (funkcja id, funkcja ego, funkcja osobowości); dynamika jaźni. Utrata funkcji ego. Rozwój teorii „ja” we współczesnej terapii Gestalt (koncepcja konstruktywizmu społecznego, dynamiczna koncepcja osobowości).
– Kontakt w teorii Gestalt: pojęcie granicy kontaktu; fazy kontaktu i cykl doświadczenia (model linearny i cykliczny); mechanizmy przerywania kontaktu (fuzja, introjekcja, projekcja, retrofleksja, egotyzm).
– Relacje terapeutyczne: przeniesienie i przeciwprzeniesienie, dynamika przeniesienia w terapii długoterminowej; kontekst i ramy relacji klient-terapeuta; dialogiczny charakter relacji terapeutycznej.
– Główne strategie pracy terapeuty Gestalt: praca z fenomenologią wewnętrzną; praca na granicy kontaktu; dynamika sesji terapeutycznej; analiza procesu sesji terapeutycznej.
– Podejście Gestalt do pracy z kryzysami i traumą: kryzys samobójczy; kryzysy wieku; żałoba (ostra żałoba); trauma przemocy; zespół stresu pourazowego.
– Metody twórcze w terapii Gestalt: praca z rysunkiem, metaforą, marzeniami sennymi; języki terapii Gestalt; sposoby kontaktu; metafory terapeutyczne.
– Gestalt i podejście zorientowane na ciało: alienacja i przebudzenie ciała; dynamika doświadczenia cielesnego w historii osobistej.
– Terapia Gestalt w praktyce klinicznej: norma i patologia z perspektywy teorii Gestalt; zasady diagnozy klinicznej w terapii Gestalt; analiza wczesnych zaburzeń; terapia Gestalt stanów psychotycznych, zaburzeń borderline, uzależnień, nerwic i zaburzeń psychosomatycznych.
– Teorie rozwojowe w terapii Gestalt. Terapia Gestalt w pracy z dziećmi i rodzicami. Terapia Gestalt dla rodzin.
– Podejście Gestalt w pracy z grupą. Zjawiska terenowe w dynamice grupowej. Gestalt i podejście systemowe. Praca z parami, małymi systemami. Społeczność terapeutyczna. Organizacyjne poradnictwo Gestalt.
– Filozofia podejścia Gestalt i metodologia praktyki: światopogląd psychoterapeutyczny i myślenie psychoterapeutyczne, pozycja terapeutyczna i samoświadomość zawodowa terapeuty Gestalt, zasady i przepisy etyki zawodowej.
– Specyfika pracy w formacie online.
– Badania w terapii Gestalt.

Zawartość tematyczna kursu szkoleniowego odzwierciedla istotę szkolenia i może nie odpowiadać liście tematów sesji w danym programie. Logikę i tematykę prezentacji ustala prowadzący program, w zależności od dynamiki i składu danej grupy.

Tematy te są jednak obowiązkowe w programie kursu podstawowego:
– Podstawowe pojęcia z zakresu GT.
– Teoria pola.
– Fenomenologia.
– Cykl kontaktowy i mechanizmy jego organizacji.
– Teoria siebie.
– Strategie pracy w GT.
– Relacje terapeutyczne (koncepcje przeniesienia, przeciwprzeniesienia i ustawienia) co najmniej 2 sesje).
– Dynamiczna koncepcja osobowości.
– Aspekty kliniczne HT.
– Etyczne aspekty pracy w HT.